De Veldnorm Evementenzorg (VNEZ)

Dagelijks vinden in Nederland vele evenementen plaats waarbij eerstehulpverleners en zorgprofessionals zorg verlenen. In de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) staan de randvoorwaarden voor goede evenementenzorg omschreven. Goede zorg is de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste manier, aan de juiste persoon om de best mogelijke resultaten te behalen. Kwaliteitszorg omvat de volgende aspecten: veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, tijdigheid, efficiëntie en onpartijdigheid. Het vastleggen van een formele standaard bevordert de kwaliteit van zorg en reduceert de kans op het maken van fouten. Bevoegd- en bekwaamheden van evenementenzorgverleners zijn in de VNEZ vastgelegd. De VNEZ omvat alle eerste hulp en medische zorg die op evenementen georganiseerd ingezet wordt. Evenementenzorg heeft als doel effectieve zorg te verlenen eventueel in afwachting van reguliere zorgverleners. Goede evenementenzorg sluit naadloos aan op de reguliere zorgketen. Evenementenzorg is maatwerk en de ingezette zorg dient te zijn afgestemd op de risicoanalyse en het daarbij behorende risicoprofiel, evenement-, terrein- en publiekspecifieke factoren. Met de VNEZ wordt een beschrijving van goed professioneel organisatorisch en medisch handelen bedoeld, dat breed gedragen wordt door evenementenzorgorganisaties en relevante beroepsgroepen.  

De VNEZ is van toepassing op alle evenementenzorgverleners die individueel en in georganiseerd verband zorg verlenen op evenementen. De VNEZ richt zich niet op de reguliere bedrijfs- of passantenhulpverlening. Inzet onder verantwoordelijkheid van een RAV valt niet onder de VNEZ, maar onder regionale ambulancezorg. De VNEZ gaat niet over eisen op vergunningsniveau, maar richt zich op aanbieders van evenementenzorg en op zorgverleners die op evenementen actief zijn. De VNEZ stelt kaders voor de kwaliteit en veiligheid van evenementenzorg en beschrijft bevoegdheden van evenementenzorgverleners. Daarnaast worden kwaliteitsnormen voor de zorg op evenementen beschreven. De VNEZ richt zich niet op de organisatoren van evenementen. Preventie is echter een belangrijk aandachtspunt. De organisator/opdrachtgever van het evenement is verplicht om vooraf aan een evenement te borgen dat aan alle (werkelijke) preventieve maatregelen is voldaan. Denk hierbij onder andere aan de verplichte evenementenvergunning, voldoende vluchtwegen, gebruik van gekeurde en onderhouden elektrische middelen, het veilig werken op hoogte, aanwezigheid van BHV-ers ten behoeve van ontruiming of blussen van een kleine brand. Hoe de organisator van het evenement hier mee om dient te gaan is beschreven in de Wet Veiligheidsregio’s en in het bijzonder het op artikel 3, lid 3 van deze wet gebaseerde besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen.

Veldnorm Evenementenzorg / Versie 1.0 7 1.3 

Via de link Veldnorm Evenementenzorg kunt u het hele document lezen.