Leende 6 november  2018.

 

Jaarvergadering 2017-2018

 

 

1. Opening door voorzitter Paula Dorssers. Ze verwelkomt iedereen, speciaal Diny en Ad.

2. Harry, dr. De Vocht, Annelies en Toos hebben zich afgemeld.

3. Bespreking notulen jaarvergadering 2017. Deze zijn te lezen op de website. Er zijn geen opmerkingen of vragen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd.

4. Kasverslag wordt toegelicht door Kees en kascontrolecommissie( Anja en Marianne). Kees gaf aan dat het een rustig jaar was. Via de clubkascampagne van de Rabobank is  269 binnengekomen, een mooi bedrag waarvoor dank aan de mensen die voor ons gekozen hebben.
Er zijn afgelopen jaar minder aanvragen geweest en ook het ledental is gedaald.
De sponsoring via de Plus moet opnieuw aangevraagd worden.
Er is een positief saldo van
7.157,25. Met dank aan Marianne en Anja voor de controle is het boekjaar afgesloten. Volgend jaar nemen Marianne en Naomi deze taak waar

5. Jaarverslag en activiteitenoverzicht door de voorzitter en de coördinator evenementen: Marieke 
Er zijn afgelopen jaar 13 lessen gegeven, waaronder drie in Maarheeze. We hebben ons 80-jarig bestaan gevierd. Er zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden. In de kleine kring is ook vier keer vergaderd. Verder is er een bijeenkomst geweest met de gemeente Heeze-Leende over de bekostiging van de AED’s. Er is in totaal 115 uur gepost bij verschillende evenementen, waaronder de Kennedymars.
De hulpverleners checken ter plekke of de aan  hun  aangewezen hulppost aan de voorwaarden voldoet. De aanvragers zijn op de hoogte van de eisen. De hulpverleners behandelen alleen kleine ongevallen, ernstigere worden doorgegeven aan hulpposten, artsen of ambulancedienst. Bij dienst onder lunchtijd wordt de lunch door de aanvrager verstrekt.
Neem enkele dagen voor het evenement contact op. Bij het niet komen opdraven van hulpverlener 2 neemt hulpverlener 1 opnieuw contact op. Lukt dit niet dan kan het bestuur worden benaderd.
De regels worden strenger, hulpverleners moeten over een geldig EHBO-diploma beschikken. Mensen met een certificaat mogen uiteraard wel assisteren.
Patrick zorgt voor de materialen, Kees stuurt de rekening achteraf.
AED’s- In Leende zijn voldoende AED’s, in Heeze is de dekking niet op orde. De kruisvereniging onderhoudt het materiaal in Leende. De gemeente Heeze heeft beloofd de accu’s te vervangen. Van twee AED’s is de leverdatum niet bekend.

6. Wijziging bestuurstaken: aftredend en herkiesbaar Marieke. Marieke wordt unaniem herkozen.

 

7. Huldiging jubilarissen. De volgende mensen werden beloond voor hun jarenlange inzet:

  • Toos 20 jaar
  • Marjo 25 jaar
  • Jan 30 jaar

Daarnaast kregen Annemiek en Marjo een blijk van waardering. Paula is bij dr. De Vocht geweest met een presentje.

8. Viering jubileumjaar evaluatie. De organisatoren werden nog eens bedankt  voor hun inzet op die dag. Hij was prima verlopen.

 

9. Mededelingen.
De durpskwis begint 10 november om 19.00 uur.  We weten inmiddels  dat we 29e zijn geworden.
Er zijn wat strubbelingen ,met de rayonindeling van EHBO-Noord-Brabant. Door het opheffen van een aantal rayons is het lastig om aan te sluiten bij verenigingen in de buurt. De verzekeringen e.d. lopen via EHBO-Noord-Brabant en zijn dus geregeld, het gaat vooral over  overleg- en contactmomenten.

 

10. Rondvraag
We hebben een verzoek ingediend bij de Rotaryclub. Dit is inmiddels toegekend, we kunnen een hulpmiddel om de juiste greep bij verslikking toe te passen.

 

11. Sluiting. Paula dankt iedereen voor de aanwezigheid en de grote opkomst.