Verslag jaarvergadering 17 oktober 2017 brasserie Gezellig, Langstraat Leende.

 

 

 1. Opening door voorzitter Paula Dorssers. Ze heet alle leden welkom, met in het bijzonder de ereleden en dr. De Vocht. Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Teun en Maartje de Vries, ze zijn trotse ouders geworden van Mila. Ook Annelies Kerkhofs en Julia van der Heijden hebben zich afgemeld.

 2. Bespreking notulen jaarvergadering 2016. De notulen waren te lezen op de website. Ze zijn goedgekeurd en door Paula ondertekend.

 3. Kasverslag wordt toegelicht door Kees Jansen en kascontrolecommissie( Anja van der Sande en Marianne van Dooren). Er is een positief resultaat van  €1706,14. Anja vraagt naar de herkomst van de giften. Kees geeft later aan dat het hier om de flessenactie bij de Plus gaat. Dit kunnen we dit jaar weer verwachten. Volgens de kascommissie ziet de boekhouding er goed uit.

 4. Benoeming kascontrole commissie. Anja en Marianne willen de controle volgend jaar weer doen.
   
 5. Jaarverslag en activiteitenoverzicht door de voorzitter en de coördinator evenementen: Marieke van Weert.
  Er zijn dit jaar:
  -15 herhalingslessen gegeven.
  -5 bestuursvergaderingen geweest
  -2 vergaderingen in de kleine kring en 1 rayonvergadering.
  Er is in totaal 136 uur gepost.
  Verder is er een afvaardiging bij de receptie van de Lindse Bloas en het 25-jarig huwelijksfeest van Marjo en Kees geweest.
  Ze vraagt om EHBO-ers bij de carnavalsoptocht.

 6. Wijziging bestuurstaken: aftredend en niet herkiesbaar Suzanne Deremeaux, nieuwe invulling ledenadministratie door Anja. Ze komt niet in het bestuur maar wil deze taak wel op zich nemen.
   
 7. Richtlijnen Oranje Kruis en lesplan: Anne-miek Dorssers vertelt over de nieuwe items van de 27e druk o.a. EHBO bij kinderen met reanimatie. Elke herhalingsavond draait om een thema, het volgende is Klein Duimpje. Ze laat alle competenties door het jaar heen aan bod komen. Anne-miek is blij met de hulp van Marjo Jansen als lotus. Na de cursusavonden met dr. De Vocht is er gelegenheid om reanimatie of andere onderwerpen te herhalen. Reanimatie en AED komen in ieder geval 20 februari en 3 april aan bod.
  Suzanne merkt op dat het Oranje Kruis de richtlijnen flink heeft aangescherpt, 16 lessen per 2 jaar volgen is vereist met het behalen van de nodige competenties. Diverse leden hebben bericht ontvangen over de benodigde lessen.

 8. Pauze.

 9. Huldiging jubilarissen) 15 jaar lid, Petra 40 jaar lid.
  Verder zijn er bloemen en een bon voor  fam. De Vocht. Marjo Jansen wordt gefeliciteerd met het behalen van het LOTUS-diploma. Anne-miek krijgt een wisselcadeau, dat later permanent wordt.
 10. Viering jubileumjaar. De vereniging bestaat 80 jaar. Paula vraagt om vrijwilligers onder de leden die een activiteit (als het maar gezellig is) met een bestuurslid willen organiseren. Marjo, Petra en Anja willen dit oppakken.

 11. Mededelingen. De flyeractie heeft samen met de mailactie om herhalers reanimatie op te roepen tot nu toe  8 reacties opgeroepen, een afmelding, 5 positieve reacties, een nieuwe aanmelding reanimatie en een vraag over de EHBO-cursus. Heeze/Leende 24 en de Parel worden benaderd over nieuw te starten cursussen. Marjo, Kees en Eva Jansen worden bedankt voor hun inzet bij het verspreiden.
  .
 12. Rondvraag.
  - Op 4 november is de eerste dorpsquiz. Deelnemers kunnen zich melden, Suzanne stelt haar huis beschikbaar.
  -De factuur voor bedrijfsEHBO-ers worden per mail verstuurd door Kees.
  -De herhalingslessen kunnen moeilijk op een andere avond worden gegeven.
  -Bij de mailing over inschrijving bij evenementen komt een onderdeel met richtlijnen wat er van de organisatie zelf verwacht wordt.

 13. Sluiting. Paula sluit onder dankzegging de vergadering.